ثبت درخواست

با مشاهده مشکلات شهری امکان ثبت پیام از درگاه مربوط به سامانه 137 فراهم شده و شهروندان مشکلات جاری در شهر را در سامانه ثبت می نمایند.





پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تبریز
سامانه 137 شرکت فراداده
50 بازدید این هفته
428 بازدید هفته گذشته
170100 بازدید تا کنون