بازخورد و ارزیابی شهرداری
هنگامی که شهروندان درخواستی را به مرکز 137 اعلام مینمایند. این مرکز درخواست را به مناطق و سازمان های مربوطه ارسال می نماید و پس اعلام کارشناسان اجرایی مبنی بر انجام درخواست، کارشناسان بازخورد مرکز از طریق تلفن و یا سامانه بصورت اتوماتیک از طریق پیامک با شهروند تماس گرفته و از وی در خصوص سرعت و دقت درخواست ثبت شده نظر خواهی میکنند. این نظرات مستقیما در ارزشیابی و عملکرد مناطق و سازمان های  شهرداری استفاده میشود.
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تبریز
سامانه 137 شرکت فراداده
216 بازدید این هفته
713 بازدید هفته گذشته
210524 بازدید تا کنون