مدیر مرکز

مدیریت مرکز سامانه 137 در مرکز کنترل این سامانه مستقر بوده و به صورت شبانه روزی ناظر بر عملکرد این مجموعه می باشد.

مسئول مرکز:  ناصر جعفری

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری خرم آباد
سامانه 137 شرکت فراداده
354 بازدید این هفته
333 بازدید هفته گذشته
143929 بازدید تا کنون