مدیر مرکز

مدیریت مرکز سامانه 137 در مرکز کنترل این سامانه مستقر بوده و به صورت شبانه روزی ناظر بر عملکرد این مجموعه می باشد.

مسئول مرکز:  ناصر جعفری

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 کلانشهر تبریز
سامانه 137 شرکت فراداده
61 بازدید این هفته
249 بازدید هفته گذشته
132434 بازدید تا کنون